Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2010, 2011, 2012 Trình độ Cao đẳng đào tạo theo Hệ thống tín chỉ

Ngày đăng: 27/07/2016 03:17

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II

Căn cứ Quyết định số 1671/2001/QĐ – BGTVT ngày 29 tháng 05 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Giao thông vận tải II;

         Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng Hệ Chính quy theo Hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

          Căn cứ Quy định thực hiện Quy chế đào tạo Cao đẳng Hệ chính quy theo Hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải II;

         Căn cứ biên bản họp ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kế toán; ngành CNKT Công trình Xây dựng; CNKT Giao thông; CNKT Cơ khí tuyển sinh năm 2010, 2011, 2012 làm Đồ án tốt nghiệp các đợt trước về trả nợ học phần.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 20 sinh viên Cao đẳng Hệ chính quy tuyển sinh năm 2010, 2011, 2012- đào tạo theo Hệ thống tín chỉ (có danh sách kèm theo). Trong đó:

            1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng:             09 sinh viên

                                    Khóa 2011:                                                               02 sinh viên

                                    Khóa 2012:                                                               07 sinh viên

            2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông:                               07 sinh viên

                                    Khóa 2010:                                                               01 sinh viên

                                    Khóa 2011:                                                               01 sinh viên

                                    Khóa 2012:                                                               05 sinh viên

                 3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:                                        04 sinh viên

                                    Khóa 2011:                                                               01 sinh viên

                                    Khóa 2012:                                                               03 sinh viên

 Điều 2. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy.

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký; Trưởng phòng Đào tạo, trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành 

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II thế nào?

 • 60%
  70
 • 60%
  305
 • 60%
  394
 • 60%
  25
Thống kê truy cập
Đang Online
26
Hôm nay
317
Trong tháng
7,073
Tổng truy cập
111,350,019