Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo

Ngày đăng: 31/01/2022 15:20

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

SỐ, KÝ HIỆU

CƠ QUAN BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

03/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

01/3/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

04/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

02/3/2017

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

05/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

02/3/2017

Quy định quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

07/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

10/3/2017

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

08/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

10/3/2017

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

09/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

13/3/2017

Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

10/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

13/3/2017

Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

12/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

20/4/2017

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

27/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

21/9/2017

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

29/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

15/12/2017

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

34/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

29/12/2017

Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

36/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

29/12/2017

Ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

37/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

29/12/2017

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

38/2017/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

29/12/2017

 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

03/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

15/06/2018

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

10/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/9/2018

Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

11/2018/TT-BLĐTNXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

12/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

13/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/9/2018

Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

21/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

30/11/2018

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

23/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

06/12/2018

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

24/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

06/12/2018

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

27/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

25/12/2018

Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

28/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

25/12/2018

Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

33/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/12/2018

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

34/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp,Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

38/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

40/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ

41/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh và quản lý

44/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin

45/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến trúc, công trình xây dựng, cơ khí, điện, điện tử

46/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản xuất và công nghệ kỹ thuật khác

47/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí

48/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

50/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật mỏ và kỹ thuật khác

51/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng

52/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y

54/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội

55/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

56/2018/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/12/2018

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh

03/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

17/01/2019

Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

07/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

07/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

06/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

28/01/2019

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

07/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

07/3/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Văn bản hợp nhất số 3699/VBHN-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

26/8/2019

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp

19/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

23/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin

20/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

23/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật

21/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

23/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật

22/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

23/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật

23/2019/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

23/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và nông nghiệp

1978/TT-BLĐTBXH

Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội

30/12/2019

Quyết định về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Tin khác
Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  72
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
12
Hôm nay
49
Trong tháng
83,779
Tổng truy cập
116,618,339