Website Trường Cao Đẳng Giao thông Vận Tải Trung Ương V (Tên cũ Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II)

Hội đồng tự đánh giá chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 31/01/2022 17:45

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG _THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GDNN

     HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

SỐ, KÝ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

TRÍCH YẾU CỦA VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

LINK TẢI

./QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2017

2017

Tại đây

./QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Ban thư ký năm 2017

2017

Tại đây

1269/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Nhà trường năm 2018

06/11/2018

Tại đây

1271/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng Nhà trường năm 2018

06/11/2018

Tại đây

1014/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Ban thư ký Hội đồng tự kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

04/9/2019

Tại đây

1179/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

09/10/2019

Tại đây

635/ QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

10/6/2019

Tại đây

1149/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kiện toàn Hội đồng tự kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2019

01/10/2019

Tại đây

258/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

30/3/2020

Tại đây

860/ QĐ -CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

13/7/2020

Tại đây

861/ QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Ban thư ký của Hội đồng tự đánh giá chất lượng GDNN Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2020

13/7/2020

Tại đây

188/ QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2021

26/02/2021

Tại đây

194/ QĐ-CĐGTVTTW V

Quyết định

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Thành lập Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2021

26/02/2021

Tại đây

1108/ QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Ban thư ký hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2022 27/4/2022 Tại đây
559/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Ban thư ký hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2023 21/4/2023 Tại đây
1227/QĐ-CĐGTVTTW V Quyết định Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Ban thư ký hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V năm 2023 14/8/2023 Tại đây

(Đang cập nhật dữ liệu)

Liên kết website
Bình chọn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH NGHỀ THEO PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NĂM 2022

 • 60%
  67
 • 60%
  43
 • 60%
  41
 • 60%
  99
Thống kê truy cập
Đang Online
5
Hôm nay
1,714
Trong tháng
70,511
Tổng truy cập
116,343,121